Weidegang? Wat vertellen je dieren?

23 mei, 2016

De afgelopen weken zijn de koeien op veel bedrijven naar buiten gegaan. Sommige veehouders waren gedwongen om de dieren op te stallen in een regenweek; een wisseling die niet onopgemerkt voorbij ging. Met name verse koeien hebben het zwaar en lopen risico op pensverzuring; de weersomslag naar warm weer dempt de DS-opname in combinatie met een stijgend suikergehalte in het verse gras (met name bij koude nachten). Let bij verse dieren vooral op de pensvulling de komende dagen. Blijven de koeien achter qua DS-opname (matige pensvulling), zorg dan voor een passende (lagere) krachtvoergift/ -opbouw. Voorkom pensverzuring!

Wat vertellen de dieren
Koeien laten zelf zien of de overgang een beetje soepel gaat. Het aantal herkauwbewegingen moet rond de 70 per herkauwbrok zijn. Is dat veel lager dan is dit een signaal dat een koe mogelijk pensverzuring ontwikkelt. Als dieren vaker herkauwen en/of met schuim op de bek is dit vaak een teken van pensverzuring. Stuur in overleg met uw voeradviseur, bij met vers, smakelijk en structuurrijke bijvoeding op stal. Hierbij vertellen herkauwactiviteit, pensvulling, samen met de dikte van de mest en het vetgehalte in de melk of je op de goede weg zit.

Salmonella en vers gras
Op bedrijven waar Salmonella een rol speelt, is het goed om aan het begin/ vooraf aan het grasseizoen een “maaien-en-bemesten” planning te maken. Drijfmest is de bron van besmetting van weide- en maaipercelen. Als er te snel na het bemesten met drijfmest koeien worden geweid of vers gras bestemd voor stalvoeren wordt gemaaid, is het risico op een herbesmetting met Salmonella groot. In de praktijk is het zoeken naar een evenwicht tussen “veiligheid” (lang wachten) en praktische uitvoerbaarheid (kort wachten). Een maai- of hooisnede tussen het uitrijden van mest en beweiding of winning van vers gras voor stalvoedering, versneld de afdoding van Salmonella. Wacht met weiden of stalvoeren, in ieder geval minimaal 6 weken na het uitrijden van drijfmest.

Vragen?
Vraag je bedrijfseigen dierenarts hoe een koe met pensverzuring het beste behandeld kan worden of wat de risico’s van een Salmonella infectie vanuit vers gras of graskuil zijn.